Máy Xiaomi

Máy móc với sản phẩm Xiaomi ở Trung Quốc
Máy bán hàng tự động với các sản phẩm Xiaomi ở Trung Quốc, một phương pháp phân phối mới

Ở Ba Lan, ví dụ như máy bán hàng tự động tại nhà ga, trong trung tâm mua sắm và những nơi khác ...