HUD đến xe

Xiaomi Carrobot HUD
Xiaomi Carrobot HUD hoặc Head Up Display cho mọi chiếc xe

Bạn có muốn cảm thấy như một phi công chiến đấu? Hoặc có thể vấn đề bảo mật nói cho bạn? Cảm ơn Carrobot ...