Chương trình sửa chữa xe tay ga Xiaomi

Nhà máy xe tay ga M365 lỗi
Bạn có chiếc xe tay ga Xiaomi M365? Một số mô hình có lỗi nhà máy, kiểm tra số sê-ri

Xiaomi đã công bố thông tin về lỗi sản xuất M365 được sản xuất giữa 27 tháng 10 và 5 tháng 12 2018 ...